Centrifugalni zaprašivač semena

Maseno odmeravanje šarže semena

Volumetrijsko doziranje tečnog sredstva

Kontrola i zadavanje parametara, preko PLC-a

Do 9 t/h

Izaberite željeni jezik: